Dansk Folkepartis ordførertale 2. behandling af budgettet byrådsmøde 28 oktober 2019

Af Flemming Rømer

Ordførertale 2. behandling af budgettet byrådsmøde 28 oktober 2019

Af Freja Brabæk Kristensen

Kernevelfærden i centrum!

Hos Dansk Folkeparti vil vi først og fremmest takke forligspartierne for et godt og effektiv samarbejde i budgetforhandlingerne – vi er kommet i mål med næste års budget uden serviceforringelser!

Dernæst et tak til KL som har forhandlet bedre rammevilkår for kommunerne og dermed Fredensborg. Tak til administrationen som har leveret kvalitet trods en meget sammenpressede budgetproces i år. Her vil vi benytte lejligheden til også at takke de ca. 3000 kommunale ansatte som hver dag leverer god service, udvikling og læring til borgerne; Lærerne, pædagogerne, susuer, sygeplejersker, sagsbehandlere mv. som sikre borgernær service. Dygtige medarbejdere som jer er årsagen til, at Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune i udvikling hvor Byrådes politiske pejlemærker sætter retningen mod at blive Nordsjællands bedste kommune – så tak for at yde en indsats hver dag!


Vi glæder os over kernevelfærden har været centrum ved dette års forhandlinger, dette kommer bl.a. til udtryk ved at værdighedspuljen på 34 mio. i 2020-2023 og puljen til forebyggelse af ensomhed fortsat prioriteres på ældreområdet. Herudover et løft til hjemmesygeplejen på 4 mio. og øget aktiviteter på dagcentre samt nedsættelsen af pris på mad. Yderligere sikring af serviceniveauet på 47 mio. i budgetperioden og allerede 13 mio. i 2020 som resultat demografiudviklingen. Herudover er vi glade for at pensionistudflugten og lydavisen bevares. Særligt et nyt Sundhedshus i Fredensborg Grønne Slotsby vil understøtte handelslivet og den borgernære sundheds service.

De yngste børn ml. 0-2 år er de mest sårbare, hvorfor vi har bevilliget 2 mio. p.a. til øget normering af udd. Pædagoger, hvilket inkl. tidligere års budget giver ca. 7 mio. p.a. i løft for de 0-5 årige. Dette er vi meget tilfredse med, idet vi klart prioriterer de bedste forudsætninger for forebyggende pædagogisk arbejde for de yngste børn under de bedste rammer. Vi mener pengene skal følge barnet, og det vil være en samfundsmæssig gevinst at give familier mulighed for selv at passe barn i eget hjem i yderligere 1 år ud over barselperioden, hvorfor vi er begejstrede for forsøgsordningen.  

Indskoling og specialundervisning har også vores fokus, og vi er tilfredse med det økonomiske løft og fortsættelse af 2 –lærerordning på 3 klasse trin. Vi glæder os over at børn med særlig behov for specialundervisning får tilført yderligere 3 mio. p.a. på området.  

De ambitiøse planer om investering og udvikling af bysamfund og fremtidens folkeskoler vil naturligt kræve udbygning af infrastrukturen, og dermed er reservation af 20 mio. p.a. rigtig fornuftigt. Herudover er Kokkedal station knudepunkt for pendlere, der skal videre med tog/bus. Her er et pres på parkeringskapaciteten, og vi vil gerne i samarbejde med Hørsholm kommune løse denne udfordring.

Vores landsbyer er en del af vores fælles kulturarv, og det glæder os derfor at forligspartierne også synes det er vigtigt at prioritere landsbyernes unikke bevaringsværdige miljø og udtryk med nænsom oprensning/vedligehold af gadekær i samarbejde med NSPV.

Uden en stram og ansvarlig økonomistyring ville Fredensborg Kommune ikke have et så fornuftig 2020 budget. Vi glæder os derfor over Fredensborg Kommune har en sund økonomi, med en solid kassebeholdning og afdrager for at være gældsfri år 2024.Herefter vil et økonomisk råderum frigives til at kunne prioritere borgernær service.